RECA arecal sprej za čišćenje TOP CLEAN Citrus, 500 ml

Kataloški broj artikla
0895 412 500[0895412500000 1]
-,-- din.
VPE: 1 PCE
up
down
> Proverite dostupnost
Naziv Naziv Naziv

Detalji

Sprej za čišćenje TOP CLEAN

Sredstvo za čišćenje u industriji i zanatstvu.

Optimalno za uklanjanje ostataka lepka, starih nalepnica i prirodnog lepka.

Skida stare etikete, a ne deluje agresivno na podlogu (npr. na umivaonicima, lakiranim podlogama te glaziranim pločicama za peć i keramičkim pločicama).

Omekšava ostatke lepila, uklanja ostatke silikona.

pH neutralno.

Prijatan miris limuna.

 • Opis: Jednokratna boca
 • Sadržaj: Biciklo[3.1.1]hept-2-en, 2,6,6-trimetil- , Dimetil oktadienol , Ugljovodonici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, <5% n-heksan , (R)-p-menta-1,8-dien
 • SDB Datum: 20231117
 • SDS URL: https://ehs.reca.com/ehs4customers/export/04138634.PDF
 • Svrha upotrebe: Deterdžent , Sredstvo za čišćenje
 • CAS: 80-56-8, 78-70-6, 92128-66-0, 5989-27-5
 • H - kodovi: H222, H229, H315, H317, H336, H411
 • H-iskazi: Veoma zapaljiv aerosol. Posuda pod pritiskom: može se rasprsnuti, ako se zagreva. Izaziva iritaciju kože. Može da izazove alergijske reakcije na koži. Može da izazove pospanost i nesvesticu. Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
 • P - kodovi: P210, P211, P251, P261, P271, P273, P280, P391, P410 + P412, P410+P412
 • P-iskazi: Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Ne probadati/probijati niti paliti, čak ni kad su iskorišćeni. Izbegavati udisanje spreja. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. Nositi zaštitne rukavice. Sakupiti prosuti sadržaj. Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama višim od 50°C/ 122°F.
 • Bezbednosna uputstva: GHS02, GHS07, GHS09
 • Signalna reč: Opasnost